Na sprzedaż i do wynajęcia

KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI ,,SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W WARSZAWIE

OFERUJE DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W KATOWICACH
przy ul. Korfantego 105

Działka o nr ewidencyjnym 25/1 z obrębu Bogucice-Zawodzie o powierzchni 3063 m2 , budynek administracyjno-biurowy usytuowany na nieruchomości, opisany w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach o nr KA1K/00025049/8, oraz udział w prawie współużytkowania wieczystego na tej nieruchomości.

Za cenę nie niższą niż (cena wywoławcza): 9 700 000,00 złotych
(słownie: dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych) brutto.

ORAZ ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT, A NASTĘPNIE PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ.

Szczegółowy opis oferowanej nieruchomości

Nieruchomość położona jest w północnej części miasta w zespole dzielnic Śródmiejskich w dzielnicy Koszutka. Odległość od ścisłego centrum miasta wynosi ok. 2km. Budynek wolnostojący w kształcie kwadratu z wewnętrznym dziedzińcem. Biurowiec został wybudowany w 1970 r., jego powierzchnia użytkowa to 2320 m2, znajduje się na działce o powierzchni 3063 m2. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i jedną podziemną.
W budynku znajduje się 51 pokoi biurowych oraz restauracja. Ogromnym atutem nieruchomości jest parking z 15 miejscami parkingowymi, garaż mieszczący 2 samochody oraz bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość posadowiona jest na gruncie objętym wieczystym użytkowaniem.

Instalacje, jakie posiada to: wodna zasilana z sieci miejskiej, kanalizacja, elektryczna 220/380V, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej, przeciwpożarowa i odgromowa, sieć światłowodowa, klimatyzacja w wybranych pomieszczeniach.

Obiekt jest wynajęty w 60% przez firmy zewnętrzne.

Z oferentem, który złoży najwyższą ofertę cenowa, zgodnie z warunkami ogłoszenia, podjęte zostaną rokowania celem uzgodnienia treści umów dotyczących sprzedaży i terminu zawarcia umowy warunkowej, nie dłuższego jednak niż 30 od dnia otwarcia ofert.

Termin składania ofert: 31.05.2023 r.

Oferty należy skladać poprzez e-mail lub pocztą tradycyjną.
E-mail: a.bil@kzrs.pl lub sekretariat@kzrs.pl

Adres:

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni ,,.Samopomoc Chłopska”
ul. Kopernika 30
00-336 Warszawa

Podstawowe warunki ewentualnej umowy sprzedaży:

Termin uiszczenia ceny nabycia upływa najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawo własności.

Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy sprzedaży. Po spełnieniu się warunków umowy przedwstępnej (uzyskanie zgody KZRS oraz Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa), Strony zawrą umowę sprzedaży nieruchomości pod warunkiem zawieszającym w postaci niewykonania prawa pierwokupu przez Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości, zaś po spełnieniu się warunku – umowę przenosząca własność nieruchomości.

W sytuacji przedłużającej się procedury spełnienia niezbędnych przestanek do zawarcia umowy notarialnej w/w termin może zostać odpowiednio przedłużony.

Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków, opłat, kosztów aktów notarialnych i wieczystoksięgowych, dotyczących transakcji kupna.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska” w Warszawie zastrzega
sobie prawo:

 • wyboru kancelarii notarialnej, celem obsługi transakcji sprzedaży,
 • zastrzeżenia zobowiązania nabywcy do wpłaty, przy zawarciu umowy przedwstępnej, zadatku
  w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego, w wysokości do 5 % ustalonej ceny sprzedaży;
 • odstąpienia lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania
  przyczyny.

Oferenci, którzy złożą ofertę w toku postępowania, powiadomieni zostaną o rezultacie postępowania wraz ze wskazaniem jego zwycięzcy oraz ustalonej ceny sprzedaży.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży uzyskać można pod:

e-mail: a.bil@kzrs.pl lub sekretariat@kzrs.pl
lub telefonicznie pod nr: 22 826 41 26 (sekretariat) lub 697 095 139 (p. Arkadiusz Bil).


GS „SCh” W KALISKACH

Ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej w Czarnej Wodzie, ul. Dworcowa 1

Przetarg dotyczy: działki nr 198/1 i nr 198/11 o łącznej powierzchni 3189m² (KW GD1A/00040931/4) zabudowana budynkiem o powierzchni 780m². Cena wywoławcza 280.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 13.05.2021 roku o godz. 10ºº w siedzibie Spółdzielni w Kaliskach ul. Długa 22.
Wadium w wysokości 15.000 zł należy wpłacić do dnia 12.05.2021 roku do godz. 12ºº na konto Bank Spółdzielczy o/Zblewo 93 8342 0009 4000 0459 2000 0002.
Nieruchomość zabudowaną oglądać można po uprzednim umówieniu się telefonicznie 669 971 302.
Warunki przetargu zawarte w regulaminie do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w każdej chwili bez podania przyczyny.

GS „SCh” TCZEW

Do sprzedaży

 1. Kamienica o pow. 860m2 na działce o pow. 504m2 położona w Tczewie przy Placu Hallera 4
 2. Działka o pow. 8050m2 zabudowana budynkiem o pow. 2100m2 położona w Pelplinie przy ul. Mickiewicza 54

Do wynajęcia

 1. Sklep w Wędkowach o pow.42m2 położony na działce o pow.172m2
 2. Pomieszczenia magazynowe o pow. 660m2 i 130m2 położone w Tczewie przy ul. 30-go Stycznia 35.

Kontakt pod numerami telefonu: 507 754 720 i 507 754 630

GS „SCh” ŻUKOWO

Do wynajęcia

 1. w Domu Handlowym w Żukowie, przy ul. Gdańskiej 40: sala sprzedażna o pow. 80m2 i box o pow. 5,20m2, a od strony parkingu pomieszczenia o pow.: 47m2 i 19,50m2,Pomieszczenie w Żukowie – 30m² Dom Towarowy (podpiwniczenie).
 2. w biurowcu Spółdzielni w Żukowie przy ul. Gdańskiej 38: lokal biurowy 2-pokojowy o pow. 17,80m2,
 3. pomieszczenie do adaptacji na mieszkanie w Żukowie, przy ul. 3-go Maja 13a: o pow. 81,50m2,
 4. pomieszczenie w Restauracji „Gryf” w Żukowie, przy ul. Gdańskiej 39 o pow. 74m2,
 5. w Baninie przy ul. Lipowej 1 pomieszczenie magazynowe (z rampą) o pow. 109m2.

Kontakt pod numerem telefonu: 58 681 84 61

GS „SCh” WEJHEROWO

Do wynajęcia:

 1. Magazyn pow. 594m² w Wejherowie ul. I Brygada Pancerna WP
 2. Magazyn o pow. 300m² + plac składowy 2500m² w Szemudzie ul. Wejherowska

Kontakt pod numerem telefonu: 58 672 41 44